Provoz školy

Provoz školy je celodenní

6:30 — 16:30


Počet tříd v provozu: dvě třídy

Sluníčka — děti 3-5 let

Obláčky — děti 5-6 let


Organizace


Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Provoz školy je celodenní od 6:30-16:30 hod.
Kapacita školy činí 50 dětí.
Přijímání dětí probíhá v květnu kalendářního roku před zahájením nového školního roku.

Povinnost předškolního vzdělávání

  • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
  • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to 4 souvislé hodiny, které ředitelka školy stanovila od 8.30 – 12. 30 hodin
  • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin, jejichž rozsah stanoví MŠMT organizačním pokynem pro každý školní rok
  • dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu

Další organizační formy jsou podrobně řešeny v řádu školy

Vzdělávání se uskutečňuje ve dvou třídách s kapacitou 25 dětí.
V 1. třídě se vzdělávají děti od 3 do 5ti let, ve 2. třídě se vzdělávají děti od 5 do 6ti let.

Vnitřní prostor obou tříd je velmi vstřícný, otevřený, propojený a umožňuje pedagogům maximálně organizovat aktivity dětí tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování a aby mohly pracovat vlastním tempem a zapojovat se do činností.

Mateřská škola poskytuje celodenní péči. Ve všech třídách jsou vytvořeny podmínky, aby rodiče mohli, po domluvě s učitelkou, přivádět i odvádět děti podle potřeby.

Uspořádání dne je stanoveno tak, aby uspokojovalo potřeby dětí. Děti mají dostatek času i prostoru pro hru, zvolené činnosti a mají dostatek času na dokončení nebo pokračování v činnosti, hře. Dětem je dána možnost pracovat individuálně, ve skupině, účastnit se společných činností v malých, středních i velkých skupinách.

Režim dne u Sluníček

Režim dne u Obláčků

Je dostatečně dbáno na soukromí dětí, děti mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností.
Všechny činnosti plánují pedagogové tak, aby vycházely z potřeb dětí, vždy přihlíží k individuálním zájmům a potřebám dětí.


Platby

Školné

Měsíční výše úplaty za školné stanoveno zde:

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání pro rok 2019/20

Stravné

Měsíční výše úplaty za stravné stanoveno zde:

Měsíční výše úplaty za stravování pro rok 2019/20

Splatnost

Splatnost pro obě platby vždy do 15. dne v příslušném kalendářním měsíci,
platby pouze bankovním převodem, č. ú.: 0390843379/0800.