Prezentace firmy Scolarest20. 12. 2021 od 16.00 hodin

Na Hromnice o hodinu více!...

Potvrzení o zaplacení školného

Nový dodavatel stravy pro obě budovy od 3. 1. 2022firma Scolarest

Přerušení provozu

Zprovoznění hlavního vchodu Slunečná loukav pondělí 20. 12. 2021

Vánoční cinkání dne 12.12. 2021 ZRUŠENO

Distanční výukav týdnu od 22.11.-26.11.2021

Pravidla pro návrat po nařízené karanténě

Fotografování - náhradní termín7. 12. 2021

provoz Nad řekou

Aktualizace situace provozu pracoviště Slunečná louka

distanční výukav týdnu od 15.11.-19.11.2021

Pozitivní případ covid-19

Listopad, listopad lísteček mi na dlaň pad...

Změna provozní doby od 1. 11. 2021

A je tady říjen

Celoroční projekt ROK STROMŮ

Slunečná louka - přístup do budovy

Termíny třídních schůzek

Začátek nového školního roku

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍochrana dýchacích cest při vstupu do budovy

Přerušení provozu o prázdninách

Netradiční taneční odpoledne

Výsledky přijímacího řízenípro školní rok 2022/23

ČERVENČervnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení

Máje

Ve čtvrtek 26.5. FOTOGRAF v MŠ

KVĚTENKdyž se v máji blýská, sedlák si výská

Úspěch v regionální soutěži ZUŠ ŘevniceLesní bytosti a skřítci

Vyhlášení zápisu pro školní rok 2022/23v termínu 12. 5. 2022

DUBEN nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá

Plavecký kurz4.4. - 13. 6. 2022

Setkání s Romanou Šindlářovouředitelkou ZŠ Lety

Nabídka pracovní pozice

BŘEZEN - za kamna vlezemJestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl

Testy školní zralosti24.3. 2022

Provoz v týdnu od 7.2. - 11. 2. 2022

Jémine, jémine, masopust pomine!

Tvořivé dílny s řezbářem Honzou Merhautem

PF 2022

Obláčky aneb malá vánoční besídka

Sluníčka aneb malá vánoční besídka

PLATBY


Úplata za předškolní vzdělávání:
(dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., školský zákon)
je stanovena na 850,- Kč měsíčně od 1. 9. 2021

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání pro rok 2021/22

Výše stravného:
(dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., školský zákon)
Měsíční výše úplaty za stravování od 3.1. 2022

Odhlašování jídla – nepřítomnost dítěte - POZOR ZMĚNA!:
Do 7.00 hodin daného dne pouze z důvodu nemoci, ostatní do 12.00 den předem.
Odhlášení dítěte v obou budovách na telefonu 778 752 205 (hospodářka) nebo e-mail omluvenky@mslety.cz. Později již bude započítáno celodenní stravné.

V době nemoci nemá dítě nárok na dotovaný oběd ze školní jídelny. Pouze první den nepřítomnosti si může rodič oběd vyzvednout v budově MŠ do přinesené nádoby. Další dny nemoci je nutné stravu odhlásit.

Ve vývařovně Scolarestu je možnost se zaregistrovat k odebírání obědů jako dospělý cizí strávník. Takový oběd si pak vyzvedáváte přímo v kuchyni Scolarestu. Informace na obec-lety.cz.

Způsob platby školného a stravného:

Platby školného a stravného se provádí pouze bezhotovostně, příkazem z Vašeho účtu na školní účet 0390843379/0800 se splatností do 15. každého měsíce pod variabilním symbolem vašeho dítěte, který jste obdrželi ve své třídě.
Doporučujeme nastavit trvalý příkaz na 750 Kč měsíčně ( září – červen).
Odhlášené pokrmy budou odečteny v záloze na následující měsíc. Přeplatek bude vyrovnán do nuly 1× ročně k 30. 6., na účet plátce bude zaslán začátkem července.

Jakékoliv změny je plátce povinen včas oznámit (zrušení, změna účtu apod.).

Informace podává hospodářka MŠ, Marcela Jandusová od 7.00 do 15.00 hod., telefon 778 752 205.

Upozornění pro rodiče dětí s odkladem školní docházky o hrazení školného:
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.


Osvobození od úplaty školného:
Osvobozen od úplaty školného bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (§20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb.), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb.) a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy. Vyhláška č. 14/2005 §6.


Hrazení školného a stravného o prázdninách:
Během letních prázdnin je školka na jeden měsíc uzavřena. Informaci, o který měsíc se jedná v daném roce, najdete na nástěnkách a školním webu. V měsíci, kdy je MŠ uzavřena, se školné neplatí. Úhrada školného a stravného za prázdninový měsíc se provádí do tří dnů po nástupu dítěte k prázdninové docházce.


DEN V MŠ

Provoz školy v budově Slunečná louka:7.00 – 17.00 hod.
Provoz školy v budově Nad řekou:7.00 – 17.00 hod.

Děti přichází do tříd nejdéle v 8.30 hod., mimořádné pozdní příchody je nutné nahlásit telefonicky nejpozději do 8.30 hod.
Domů se rozchází v poledne od 12.30 do 13.00 hod., odpoledne od 14.30 do 17.00 hod., v jiných časech po individuální dohodě.
Žádáme rodiče o dochvilnost, děkujeme.

Časový harmonogram režimových prvků:

7:00 – 8.30Volné hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce, komunitní kruh
8:30 - 9.00Pohybové činnosti
9.00 – 9.15Hygiena, přesnídávka
9.15 – 10.00Řízená činnost
10.00 – 12.00Pobyt venku
12.00 – 13.00Hygiena, oběd
13.00 – 13.30Příprava na odpočinek, odpočinek, četba, poslech hudby
13.30 – 14.15Odpočinek, klidné hry, relaxační činnosti
14.15 – 14.45Hygiena, svačina
14.45 – 17.00Zájmové činnosti, činnosti dle výběru dětí ve třídě nebo na zahradě

Rodiče převlékají děti v šatně, věci ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Oblečení je třeba označit tak, aby nemohlo dojít k záměně.

Rodiče jsou povinni děti přivádět až do třídy a osobně je předat, neponechávají děti v šatně nikdy samotné. Odpoledne si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu.

Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené.

Seznam věcí, které děti do školky potřebují, ale také rady na cestu naleznete ZDE.

Další informace o provozu školy naleznete ve ŠKOLNÍM ŘÁDU a příloze ke školnímu řádu.