Omlouvání dětí

Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu.


Sluníčka

tel.: 725 544 593
e-mail: matskola.lety1@seznam.czObláčky

tel.: 724 267 411
e-mail: matskola.lety2@seznam.czPokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu mateřské škole.

Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 5 dnů, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s učitelkou vykonávající činnost ve třídě, dobu dvou týdnů s ředitelkou mateřské školy.

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy.

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o zdravotním stavu dítěte. Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítě, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního stravování z důvodu nepřítomnosti dítěte musí být omluva doručena mateřské škole nejpozději do 8 hod. příslušného dne. Pokud nebude dítě omluveno do 8 hod. příslušného dne, nebude mateřské škole nepřítomnost známa a dítě bude přihlášeno ke stravování. Tato neomluvená nepřítomnost se podle vyhl. 107/2005 považuje za pobyt ve škole.