Mateřská škola Lety, okres Praha-západ
K Mateřské škole 507
25229 Lety

Škola je zařazená do sítě škol k 1.1.2003 jako příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je Obec Lety.

Předškolní zařízení sdružuje:

1. Mateřskou školukapacita: 50 dětí
2. Školní jídelnu výdejnukapacita: 60 jídel

Tel.: 724 267 412
IČ: 71005811
e-mail: matskola.lety@seznam.cz

číslo účtu: 0390843379/0800Projekt

ŠABLONY II OP VVV PRO MŠ LETY

je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYMise školy

Cestou přirozené výchovy rozvíjet osobnost zdravě sebevědomého, sociálně zralého jedince připraveného pro budoucí život

Mise naší mateřské školy je především v naplňování očekávání rodičů a dětí. Poskytujeme ucelený vzdělávací program v rodinném prostředí vesnické mateřské školy, kde se každý cítí bezpečně a kde se může dobře rozvíjet potenciál každého jednotlivce. Připravujeme děti na vstup do základní školy metodou nejpřirozenější pro předškolní věk a tou je HRA. Učitel je partner a průvodce.

Filozofie a strategie školy

Naše mateřská škola se nachází v regionu Poberouní, v bezprostřední blízkosti řeky Berounky.
Žijí tu převážně mladé rodiny s dětmi, mnohdy dojíždějící za prací do hlavního města. Proto bychom rádi napomohli vytvořit pocit sounáležitosti s místem, kde mateřská škola leží. Jsme si vědomi, jakou roli může v utváření tohoto vztahu sehrát předškolní dítě, které je zvídavé, touží po poznávání nových věcí, hledá si kamarády a dovede svým nadšením strhnout nejen své rodiče.

Proto chceme

  • napomoci srůstání těchto nových rodin s místem, kde se rozhodli vychovávat své děti
  • utvářet mateřskou školu jako otevřené společenství dětí, rodičů, pedagogů
  • probouzet lásku a ochranitelské postoje k životnímu prostředí a okolní živé i neživé přírodě
  • čerpat z tradic kraje a pomoci při vytváření nových v sepětí se životem mateřské školy
  • kultivovat dětskou duši, pomoci vytvářet vztah k umění

Naším cílem je vytvořit radostné, hravé a podnětné prostředí pro děti, jejich rodiče i zaměstnance.

Přejeme si, aby z mateřské školy odcházely děti, které umí pozdravit, poděkovat, omluvit se,umí podívat se zpříma do očí, umí také pomoci jiným, umí být samostatné a touží po poznání. Děti, které se k nám vždy budou rády vracet...